9 inner city gates of Beijing
  • Zhengn yang men
  • Xuan wu men
  • Chong wen men
  • Fu cheng men
  • Xi zhi men
  • Chao yang men
  • Dong zhi men
  • An ding men
  • De sheng men