Giới thiệu
 • Giới thiệu
Lập trình C# - Khái niệm cơ bản. Biến hằng và các kiểu dữ liệu
 • Tạo một project mới trong Visual Studio
 • In ra màn hình một chuỗi ký tự
 • Namespace và using là gì?
 • Namespace lồng nhau (Nested namespace)
 • Hàm Main()
 • Biến và hằng
 • Các kiểu dữ liệu cơ sở
 • Từ khóa var
 • Kiểm tra kiến thức về kiểu dữ liệu
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu, ép kiểu
 • Chuyển đổi chuỗi sang số với Parse
 • Giải bài tập chương 1
Toán tử trong C#
 • Toán tử toán học
 • Toán tử so sánh
 • Toán tử gán
 • Toán tử logic
 • Ôn tập chương
Câu điều kiện, vòng lặp
 • Giới thiệu câu điều kiện
 • Demo If Else phần 1
 • Demo If Else phần 2
 • Câu lệnh switch
Unity : Game đoán số console cơ bản
 • Giới thiệu sơ lược về Unity 3D
 • In chữ ra Console - Làm game Đoán Số Unity
 • Sử dụng biến trong MonoDevelop - Làm game Đoán Số Unity
 • Nhận Input từ bàn phím - Unity
 • Câu lệnh if dạng đủ
 • Sử dụng hàm tối ưu code
 • Thêm tính năng, sửa lỗi trong game
 • Tổng Kết Game Đoán Số Console
Game Đoán số sử dụng UI
 • Giới thiệu game Đoán Số sử dụng UI
 • Tạo và lưu scene
 • Thêm text vào Scene
 • Thêm và tùy chỉnh Button
 • Tạo thêm Scene
 • Sự kiện cho button 1
 • Sự kiện cho button 2
 • Đưa text từ trong script ra ngoài scene
 • Import Script. Xử lý button
 • Tối ưu code, xử dụng Random
 • Build game, upload và share
Vòng lặp
 • Câu lệnh lặp for
 • Câu lệnh lặp while
 • Break
 • Continue
 • Đang xây dựng
Game Trúc Xanh
 • Giới thiệu
 • Tạo Panel
 • Khởi tạo Button trong Script
 • Tạo List lưu trữ button
 • Thêm Listener cho button
 • Tạo List Sprites
 • Sự kiện cho button
 • Game Logic
 • Shuffle mảng sprites, tăng độ khó cho game
 • Tổng kết
Game bắn vịt
 • Giới thiệu
 • Import Scene
 • Tạo Player, sử dụng Time.deltatime
 • Giới hạn vị trí Player
 • ViewPoint, ScreenPoint và WorldPoint
 • Rigidbody là gì?
 • Collider là gì?
 • Phát hiện va chạm trong script