Entwodiksyon
 • Entwodiksyon
Kijan pou w byen vann tèt ou- Elevator Pitch
 • Elevator Pitch
 • Elevator Pitch- Konklizyon
 • Elevator Pitch (Pitch Asansè)
Kijan pou w byen vann tèt ou pandan w ap chache yon travay?
 • Entwodiksyon Strategys
 • Preparasyon lè w ap chache yon travay
 • Chache yon travay
 • Redaksyon yon bon CV
 • Teknik pou rechèch travay
 • Chache travay
 • Entèvyou travay 1
 • Entèvyou travay 2
 • Entèvyou travay 3 + Entwodiksyon Sofihdes
 • Entèvyou travay 4
 • Entèvyou
 • Entèvyou travay 5
 • Entèvyou travay 6
 • Kijan pou w reponn kesyon sa a: Poukisa ou se pi bon kandida a pou pòs la?
 • Kijan pou w reponn kesyon sa a: Ki pi gwo kalite w?
 • Kijan pou w reponn kesyon sa a: Kisa ki se pwen fèb ou?
 • Kijan pou w reponn kesyon sa a: Kiyès ou ye?
 • Reponn ak egzanp konkrè
 • Kisa pou w fè apre entèvyou a?
 • Entèvyou
 • Chache yon travay- Konklizyon
Kijan pou w kenbe ak eksele nan travay ou- Bon Manyè
 • Entwodiksyon Shamarh 1
 • Bon Manyè
 • Bon Manyè ak valè pèsonèl
Kijan pou w kenbe ak eksele nan travay ou- Sèvis Kliyantèl
 • Sèvis Kliyantèl- Entwodiksyon
 • Kisa sèvis kliyantèl ye?
 • Bon atitid pou yon bon sèvis kliyantèl
Kijan pou w kenbe ak eksele nan travay ou- Jesyon Konfli
 • Shamarh Entwodiksyon 2
 • Jesyon Konfli
 • Jesyon konfli
 • Konfli nan travay
 • Konfli ak valè pèsonèl
 • Konfli ak diferans kiltirèl
 • Jesyon konfli- Konklizyon
Zouti pratik nan travay
 • Email pwofesyonèl
 • Email
 • Entwodiksyon Zouti Google
 • Entwodiksyon ak Kalandriye Google (Google Calendar)
 • Evenman repetitif nan Kalandriye Google (Google Calendar)
 • Evenman repetitif nan Kalandriye Google 2 (Google Calendar)
 • Kijan pou w envite yon moun nan yon evenman ak Kalandriye Google
 • Kalandriye Google sou telefòn ou
 • Aksede Disk Google (Google Drive)
 • Aksede Dokiman Google (Google Docs)
 • Aksede Fèy Kalkil Google (Google Sheets)
 • Aksede Google Prezantasyon
 • Aksede Fòmile Google (Google Forms)
 • Pataje lyen pou moun ranpli Fòmilè Google (Google Forms)
 • Pataje Dokiman Google
Prezans ou online
 • Entwodiksyon
 • Etik sou rezo sosyo
 • Mak pèsonèl
 • Mak Pèsonèl
 • Pwofil LinkedIn ou
 • LinkedIn
Kijan pou w avanse nan karyè pwofesyonèl ou
 • Entwodiksyon- MAB
 • Poukisa li enpòtan pou w pran inisyativ nan travay ou?
 • Lidèchip
 • Networking
 • Growth Mindset
 • Growth Mindset
Mantò Pwofesyonèl
 • Kisa yon mantò pwofesyonèl ye?
 • Enpòtans yon mantò pwofesyonèl
 • Kijan w kapab jwenn/idantifye yon mantò pwofesyonèl
 • Kijan w kapab kiltive relasyon w ak yon mantò pwofesyonèl
 • Mantò Pwofesyonèl
Kisa anplwayè yo ap chache lakay jèn yo?
 • Digicel
 • Brana: Entwodiksyon
 • Brana: Talan ak Konpetans
 • Brana: Konsèy pou jèn yo
 • Brasserie de la Couronne- Entwodiksyon
 • Brasserie de la Couronne- Konpetans ak talan
 • Brasserie de la Couronne: Konsèy pou jèn yo
 • Brasserie de la Couronne: Konklizyon
Konklizyon
 • Konklizyon